Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục

Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (Continuous Emision Monitoring System viết tắt là CEMS) là hệ thống giám sát, đo đạc các thông số khí thải ống khói của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp.

Công tác giám sát khí thải giúp đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất, đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý khí thải đồng thời cung cấp số liệu trực tuyến giúp cơ quan chức năng thuận lợi kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ nguồn khí thải của các đơn vị sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần thiết thực trong việc bảo vệ mội trường.

Hệ thống CEMS phải tuân thủ, đáp ứng theo quy định hiện hành, cụ thể theo Thông tư 10/2021/TT- BTNMT ngày 30/06/2021 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường và Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, với các thành phần cơ bản bao gồm (chi tiết theo ảnh bên dưới):

Các thành phần cơ bản bao gồm:

  • Thiết bị giám sát khí thải: Thiết bị đo bụi, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất (theo phương pháp trực tiếp); Thiết bị phân tích thành phần khí (theo phương pháp trực tiếp hoặc trích mẫu)
  • Thiết bị thu thập và truyền dữ liệu (datalogger)
  • Nhà trạm và hệ thống phụ trợ (bao gồm: bình khí chuẩn, camera giám sát, thiết bị chống sét, thiết bị báo cháy báo khói, bộ lưu điện, …)
  • Phần mềm giám sát dữ liệu tại chỗ và tại Sở TNMT tỉnh

Giải pháp liên quan

Hệ thống Quan trắc nước ngầm

+

Hệ thống Quan trắc nước thải tự động liên tục

+

Hệ thống quan trắc nước mặt

+

Hệ thống quan trắc không khí xung quanh

+

Phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc

+

Hệ thống quan trắc thủy – hải văn

+