Hệ thống quan trắc nước mặt

Hệ thống quan trắc nước mặt tự động liên tục (Surface Water Monitoring System viết tắt SWMS) là hệ thống giám sát, đo đạc tự động, liên tục và truyền dữ liệu về trung tâm quản lý các thông số chất lượng thành phần nước bề mặt trên các con sông, hồ, …

Công tác giám sát chất lượng nước bề mặt giúp đánh giá mức độ ô nhiễm nước theo các quy định hiện hành; đánh giá mức độ ô nhiễm ảnh hưởng bởi các đơn vị có nguồn thải ra môi trường, cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch ứng phó kịp thời; cảnh báo về mức độ, nguy cơ ô nhiễm môi trường nước mặt; cũng như đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.
Hệ thống SWMS phải tuân thủ, đáp ứng theo quy định hiện hành, cụ thể là Thông tư 10/2021/TT- BTNMT ngày 30/06/2021 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường, với các thành phần cơ bản bao gồm:

Các thành phần cơ bản bao gồm:

  • Thiết bị đo / phân tích thành phần nước (theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp) gồm các thông số nhiệt độ, pH, hàm lượng oxy hòa tan (DO), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu oxy hóa học (COD). Ngoài ra, căn cứ vào mục tiêu quan trắc, đặc điểm khu vực quan trắc có thể giám sát thêm các thông số gồm: độ đục, Amonia (NH4+), tổng Nito, tổng photpho, tổng lượng carbon hữu cơ (TOC), …
  • Thiết bị thu thập và truyền dữ liệu (datalogger).
  • Nhà trạm và hệ thống phụ trợ (bao gồm: Dung dịch chuẩn, camera giám sát (khuyến khích), thiết bị chống sét, thiết bị báo cháy báo khói, bộ lưu điện, thùng chứa mẫu, bơm lấy mẫu & ống dẫn nước, thiết bị đo nhiệt độ & độ ẩm, …)
  • Phần mềm giám sát dữ liệu tại chỗ và Sở TNMT tỉnh.

Giải pháp liên quan

Hệ thống Quan trắc nước ngầm

+

Hệ thống Quan trắc nước thải tự động liên tục

+

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục

+

Hệ thống quan trắc không khí xung quanh

+

Phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc

+

Hệ thống quan trắc thủy – hải văn

+