Hệ thống Quan trắc nước ngầm

Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động liên tục (Underground Water Monitoring System viết tắt UWMS) là hệ thống giám sát, đo đạc tự động, liên tục và truyền dữ liệu về trung tâm quản lý các thông số chất lượng thành phần nước ngầm (bên dưới mặt đất)

Công tác giám sát chất lượng nước ngầm giúp đánh giá mức độ ô nhiễm nước ngầm theo các quy định hiện hành; đánh giá mức độ ô nhiễm ảnh hưởng bởi các đơn vị có nguồn thải ra môi trường, cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch ứng phó kịp thời; cảnh báo về mức độ, nguy cơ ô nhiễm môi trường nước ngầm; giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm; cũng như đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.

Hệ thống UWMS phải tuân thủ, đáp ứng theo quy định hiện hành, cụ thể là Thông tư 17/2021/TT- BTNMT ngày 14/10/2021 quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, với các thành phần cơ bản bao gồm:

Các thành phần cơ bản bao gồm:

  • Thiết bị đo các thông số bao gồm: lưu lượng, mực nước, các chỉ tiêu về chất lượng nước (nếu có).
  • Thiết bị thu thập và truyền dữ liệu (datalogger).
  • Cơ sở hạ tầng và hệ thống phụ trợ (bao gồm: tủ điện, thiết bị chống sét, …).
  • Phần mềm giám sát dữ liệu tại chỗ và Sở TNMT tỉnh

Giải pháp liên quan

Hệ thống Quan trắc nước thải tự động liên tục

+

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục

+

Hệ thống quan trắc nước mặt

+

Hệ thống quan trắc không khí xung quanh

+

Phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc

+

Hệ thống quan trắc thủy – hải văn

+