Nâng cấp, cải hoán

Kiểm tra bằng dung dịch chuẩn, đảm bảo hệ thống trước khi hiệu chuẩn/kiểm định bởi đơn vị thứ 3, tư vấn các thủ tục nhằm đáp ứng yêu cầu các các thông tư và quy định của pháp luật hiện hành.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu của thông tư, nghị đinh và pháp luật hiện hành, Chúng tôi cung cấp dịch vụ:

  • Kiểm tra hệ thống trước khi đơn vị thứ 3 thực hiện kiểm định; đảm bảo thiết bi hoạt động ổn định và đạt được điều kiện tốt nhất cho việc hiệu chuẩn/kiểm định bởi đơn vị thứ 3.
  • Tư vấn về các thủ tục cần chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu theo pháp luật và quy định hiện hành.