CONTACT


  Send

  THANH THIEN TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

  Head Office: Room 1901, Saigon Trade Center Building, 37 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City


  Hotline:
  84 28 3512 7071  Tư vấn - Hỏi đáp

  FAQ

  • 01

   Tại sao phải quan trắc nước mặt nguồn tiếp nhận?

   Ngày 21/3/2019, Bộ Y tế đã có Thông tư số 02/2019/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi tại nơi làm việc – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 05 yếu tố bụi.

    

   Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi tại nơi làm việc – QCVN 02 : 2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, bụi chứa silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

    

   Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cơ quan, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các tổ chức, cá nhân có các hoạt động phát sinh bụi tại nơi làm việc và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  • 02

   Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi tại nơi làm việc?

   Ngày 21/3/2019, Bộ Y tế đã có Thông tư số 02/2019/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi tại nơi làm việc – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 05 yếu tố bụi.

    

   Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi tại nơi làm việc – QCVN 02 : 2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, bụi chứa silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

    

   Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cơ quan, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các tổ chức, cá nhân có các hoạt động phát sinh bụi tại nơi làm việc và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  • 03

   Giải pháp quan trắc khí gây mùi thông minh?

   Ngày 21/3/2019, Bộ Y tế đã có Thông tư số 02/2019/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi tại nơi làm việc – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 05 yếu tố bụi.

    

   Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi tại nơi làm việc – QCVN 02 : 2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, bụi chứa silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

    

   Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cơ quan, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các tổ chức, cá nhân có các hoạt động phát sinh bụi tại nơi làm việc và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  • 04

   Quan trắc chất lượng nước thải trong chế biến thực phẩm?

   Ngày 21/3/2019, Bộ Y tế đã có Thông tư số 02/2019/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi tại nơi làm việc – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 05 yếu tố bụi.

    

   Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi tại nơi làm việc – QCVN 02 : 2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, bụi chứa silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

    

   Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cơ quan, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các tổ chức, cá nhân có các hoạt động phát sinh bụi tại nơi làm việc và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  • 05

   Vượt ngưỡng BOD và COD trong nước thải từ nhà máy thực phẩm và đồ uống?

   Ngày 21/3/2019, Bộ Y tế đã có Thông tư số 02/2019/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi tại nơi làm việc – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 05 yếu tố bụi.
   Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi tại nơi làm việc – QCVN 02 : 2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, bụi chứa silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

   Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cơ quan, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các tổ chức, cá nhân có các hoạt động phát sinh bụi tại nơi làm việc và các tổ chức, cá nhân có liên quan.