Hệ thống Quan trắc nước thải tự động liên tục

Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục (Waste Water Monitoring System viết tắt là WWMS) là hệ thống giám sát, đo đạc các thông số nước thải sau khi xử lý của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và dịch vụ công nghiệp trước khi thải ra môi trường.

Công tác quan trắc nước thải giúp đánh giá sự hiệu quả của quá trình sản xuất; đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải; đồng thời cung cấp số liệu trực tuyến giúp các cơ quan ban ngành chức năng thuận lợi trong việc kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ các nguồn nước thải của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần thiết thực trong việc bảo vệ môi trường.
Hệ thống WWMS phải tuân thủ, đáp ứng theo quy định hiện hành, cụ thể là Thông tư 10/2021/TT- BTNMT ngày 30/06/2021 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường và Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, với các thành phần cơ bản bao gồm:

Các thành phần cơ bản bao gồm:

  • Thiết bị quan trắc nước thải: Thiết bị đo lưu lượng đầu vào và đầu ra (theo phương pháp trực tiếp); thiết bị đo/ phân tích thành phần nước (theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp)
  • Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động
  • Thiết bị thu thập và truyền dữ liệu (datalogger)
  • Nhà trạm và hệ thống phụ trợ (bao gồm: Chất chuẩn, camera giám sát, thiết bị chống sét, thiết bị báo cháy báo khói, bộ lưu điện, thùng chứa mẫu, bơm lấy mẫu & ống dẫn nước, thiết bị đo nhiệt độ & độ ẩm, …)
  • Phần mềm giám sát dữ liệu tại chỗ và Sở TNMT tỉnh.

Giải pháp liên quan

Hệ thống Quan trắc nước ngầm

+

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục

+

Hệ thống quan trắc nước mặt

+

Hệ thống quan trắc không khí xung quanh

+

Phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc

+

Hệ thống quan trắc thủy – hải văn

+